Конкурс за додјелу средстава из буџета за креирање информативних садржаја у вези са вакцинацијом

Сто двадесет пет година новинарства и 50 година Удружења новинара Црне Горе од данас на нашем сајту
20/04/2021
Саопштење: УНЦГ осудио судска саслушавања колеге Спасоја Томића из Никшића
21/04/2021
Сто двадесет пет година новинарства и 50 година Удружења новинара Црне Горе од данас на нашем сајту
20/04/2021
Саопштење: УНЦГ осудио судска саслушавања колеге Спасоја Томића из Никшића
21/04/2021

На основу члана 63 став 2 Закона о медијима („Службени лист ЦГ“, бр. 82/20), као и члана 2 Правилника о начину и условима расподјеле средстава из Буџета Црне Горе за финансирање одређених програмских садржаја које реализују медији („Службени лист ЦГ” 86/18 и 23/20), а у вези са Закључком Владе Црне Горе бр. 04-1464 од 29. марта 2021. године, Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија расписује

К О Н К У Р С
за
ДОДЈЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА КРЕИРАЊЕ ИНФОРМАТИВНИХ И ЕДУКАТИВНИХ САДРЖАЈА У ДНЕВНИМ ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА И НА ИНТЕРНЕТСКИМ ПУБЛИКАЦИЈАМА У ВЕЗИ СА ПРОЦЕСОМ ВАКЦИНАЦИЈЕ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА И ЕПИДЕМИОЛОШКИМ МЈЕРАМА

И Предмет Конкурса

Предмет Конкурса је додјела буџетских средстава дневним штампаним медијима и интернетским публикацијама за креирање нових информативних и едукативних садржаја од јавног интереса у вези са процесом вакцинације против коронавируса и епидемиолошким мјерама.

ИИ Циљ Конкурса

Циљ Конкурса је подизање свијести јавности о значају процеса вакцинације против коронавируса и поштовања актуелних епидемилошких мјера, те у складу са тим:

▪ Повећање броја информативних и едукативних садржаја у дневним штампаним медијима и интернетским публикацијама са поузданим, правовременим, кредибилним и стручним информацијама о свим аспектима процеса вакцинације против коронавируса и актуелним епидемиолошким мјерама;
▪ Промоција Владиног сајта цовидодговор.ме;
▪ Отклањање предрасуда, заштита од дезинформација и лажних вијести у вези са процесом вакцинације против коранвируса.

ИИИ Право учешћа на Конкурсу

Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија финансираће у 2021. години креирање информативних и едукативних садржаја од јавног интереса у дневним штампаним медијима и на интернетским публикацијама о процесу вакцинације против коронавируса и актуелним епидемиолошким мјерама.

Под програмским информативним и едукативним садржајима од јавног интереса у дневним штампаним медијима и на интернетским публикацијама, у смислу овог Конкурса, подразумијевају се садржаји намијењени различитим циљним групама.

Право учешћа на Конкурсу имају дневни штампани медији и интернетске публикације чији су оснивачи и издавачи правна лица регистрована у Црној Гори чије се уредничке одлуке доносе у Црној Гори и који су евидентирани у Евиденцији медија код надлежног државног органа у Црној Гори.

Оснивач медија може конкурисати само са једним пројектом на једном Конкурсу.
Ако је оснивач медија издавач више медија, на Конкурсу може учествовати са по једним пројектом за сваки медиј.

ИВ Садржај пријаве на Конкурс

Учесник Конкурса је дужан да достави:

▪ попуњен образац за Пријаву на Конкурс (Образац за пријаву можете преузети овдје) који садржи информације о садржају и циљу пројекта;
▪ укупан буџет пројекта са спецификацијом трошкова и износом средстава која се потражују од Министарства (у слободној форми);
▪ Рјешење о упису оснивача – издавача медија у ЦРПС;
▪ за интернетске публикације: извод из Гоогле аналитике или еквивалентан доказ о броју читалаца и посјета у мјесецу марту 2021. године.

В Критеријуми за оцјену пројеката

Основни критеријуми:

▪ значај пројекта у контексту процеса вакцинације против коронавируса и актуелних епидемиолошких мјера;
▪ значај пројекта за унапређење информисања заједнице са здравственог, едукативног и компаративног аспекта;
▪ допринос разноликости медијског садржаја и плурализма информација и садржаја у дневним штампаним медијима и на интернетским публикацијама;
▪ количина медијског простора која је обезбијеђена за потребе спровођења пројекта, укључујући и друштвене мреже;
▪ подаци о броју читалаца и броју посјета за интернетске публикације у последњем мјесецу (март 2021);
▪ валидна аргументација пројекта и адекватна спецификација буџета усклађена и образложена са становишта планираних пројектних активности.

Посебни критеријуми:

▪ транспарентност медијског власништва сходно члану 11 Закона о медијима;
▪ објављивање импресума и тиража за штампане медије, односно импресума за интернетске публикације, најмање у току 30 дана прије дана објављивања Конкурса (март 2021);
▪ број запослених;
▪ квалитет пројекта (креативност, реалност буџета и одрживост пројекта).

ВИ Комисија за спровођење Конкурса

Пријаве на Конкурс разматраће Комисија за спровођење Конкурса коју образује Министарство актом којим се утврђује састав Комсије, задаци, начин рада и друга питања од значаја за рад Комисије.

ВИИ Опредјељена средства за финансирање пројеката

Укупан износ опредијељених буџетских средстава, у складу са ситуацијом и економским посљедицама изазваним пандемијом коронавируса је 150.000 еура.

Максимални износ средстава по пројекту за штампане медије је 40.000 еура.

Максимални износ средстава по пројекту за портале 7.000 еура.

Предвиђено трајање пројеката је 60 дана.

Министарство задржава право да одабраним пројектима ревидира средства која су тражена буџетом у складу са бројем поднијетих пројеката, квалитетом пројеката и понуђеним садржајима.

ВИИ Одлука о финансирању медија

Након вредновања пријављених пројеката Комисија подноси Министарству образложени приједлог за финансирање пројеката. Министарство ће донијети Одлуку о финансирању информативних и едукативних садржаја од јавног интереса у дневним штампаним медијима и на интернетским публикацијама за 2021. годину у року од седам дана од дана закључења Конкурса, коју ће објавити на интернет страници Министарства. Такође, Министарство ће са корисником средстава закључити Уговор у року од седам дана од дана доношења Одлуке о финансирању садржаја од јавног интереса у медијима у 2021. години.

ИX Начин пријављивања

Попуњен и потписан Пријавни образац уз пропратну документацију потребно је доставити у два штампана примјерка (оригинал и једна копија) на адресу: Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија, Римски трг бр. 45, 81 000 Подгорица. Такође, пријаву је потребно поднијети и у електронској форми на сљедеће е-маил адресе: анка.дабановиц@мју.гов.ме и марија.баyкал@мју.гов.ме.

X Рок за подношење пријава на Конкурс

Рок за подношење пријава на овај Конкурс је седам дана од дана објављивања, односно закључно са 27. априлом 2021. године.