Позив за предлагање представника у радну групу за израду медијске стратетије до 2025. године

Новинарски Голи Отоци и ревидирања, Небојша Шофранац: Како ТАТА (МИЛО) каже!
27/04/2021
У Србији: Више од 800 новинара на евиденцији незапослених!
29/04/2021
Новинарски Голи Отоци и ревидирања, Небојша Шофранац: Како ТАТА (МИЛО) каже!
27/04/2021
У Србији: Више од 800 новинара на евиденцији незапослених!
29/04/2021

У складу са Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ”,број: 41/2018), Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА/ЦЕ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У РАДНОМ ТИЈЕЛУ ЗА ИЗРАДУ МЕДИЈСКЕ СТРАТЕГИЈЕ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ 2021-2025.

Невладине организације у Радном тијелу могу имати пет представника/ца.

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог представника/цу у радном тијелу:

да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања Јавног позива;
да у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
да се не налази у регистру казнене евиденције;
да је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области;
да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

 

Критеријуми које треба да испуњава представник/ца невладине организације у радном тијелу:

да има пребивалиште у Црној Гори;
да има искуство у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.

Документација која се доставља уз предлог представника/це невладине организације у радном тијелу:

– доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија);

– фотокопија статута невладине организације;

– доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;

– доказ да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);

– изјава лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;

– фотокопија личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет представника/це невладине организације у радном тијелу;

– биографија представника/це невладине организације у радном тијелу;

– доказ о искуству представника/це невладине организације у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ);

– изјава представника/це невладине организације у радном тијелу да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;

– изјава представника/це невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника/це у радном тијелу.

Рок за достављање предлога представника/це у радном тијелу је 13. мај 2021. године, на прописаном обрасцу за предлагање представника невладине организације у радном тијелу, који можете преузети овдје .

Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија ће, у року од седам дана од истека рока за достављање предлога представника/це у радном тијелу, на својој интернет страници хттп://www.мју.гов.ме/министарство и порталу е-Управе хттпс://www.еуправа.ме/, објавити листу представника/ца невладиних организација, са називима невладиних организација које су их предложиле, као и списак невладиних организација које нијесу доставиле уредне и потпуне предлоге, односно које не испуњавају прописане критеријуме или су предложиле представника/цу који не испуњава прописане критеријуме.

Образац за предлагање представника/це невладине организације у радном тијелу са потребном документацијом, доставља се на адресу архиве Министарства јавне управе, дигиталног друштва и медија непосредно или путем поште, сваког радног дана у времену од 07.00 до 15.00 часова, на адресу:

МИНИСТАРСТВО ЈАВНЕ УПРАВЕ, ДИГИТАЛНОГ ДРУШТВА И МЕДИЈА – РИМСКИ ТРГ БРОЈ 45, 81000, ПОДГОРИЦА,

са напоменом:

“Предлагање представника/це невладине организације у радном тијелу за израду Медијске стратегије Владе Црне Горе 2021-2025”

Евентуална питања око поступка предлагања представника/ца невладине организације у радном тијелу за израду Медијске стратегије Владе Црне Горе 2021-2025, могу се добити у Министарству јавне управе, дигиталног друштва и медија на контакт телефон: 020/231-196 или на е-маил адресама: филип.обадовиц@мју.гов.ме и анка.дабановиц@мју.гов.ме.

 

 

 

 

 

 

Схаре