25

30/12/2022

“Дан” обиљежава 25 година редовног излажења

Пр­ви број Дневних новина “Да­н” иза­шао је 31. де­цем­бра 1998. го­ди­не, у из­да­њу ме­диј­ске ку­ће “Ју­ме­диа монт”. Осни­вач нај­чи­та­ни­јег ли­ста у Цр­ној Го­ри је Ду­шко Јо­ва­но­вић. […]